DEMAND Special: “Rotterdam 2020”

Note: Currently our specials are only available in Dutch, our sincere apologies.

Wij werken landelijk maar, zijn gevestigd in de omgeving van Rotterdam. DEMAND Advies houdt daarom deze regio nauwlettend in de gaten op mogelijk kansen en bedreigingen. Wij bezitten helaas geen glazenbol dus wij kunnen ook niets met zekerheid zeggen maar, we doen wel ons best om well educated guesses te maken. In het verleden hebben wij gezien dat wij het vaak bij het juiste eind hadden en dit heeft onze klanten geholpen bij het maken van de juiste keuzes. Benieuwd hoe wij denken over de mooiste stad van Nederland in 2020? Lees snel verder.  

Algemeen:

De Nederlandse economie groeit en bloeit alsmede de Rotterdamse economie. In 2017 groeide de Rotterdamse economie met 1,9% en verwacht word dat die groei in de komende jaren doorzet. Wel moet gezegd worden dat de lokale economie minder hard stijgt in vergelijking met andere steden. Dit kan voornamelijk worden toegeschreven aan de petrochemie en het havengebied waar, door stevige concurrentie de groei gedempt word. Dit zal de komende jaren aanhouden al zal het voor de petrochemie voornamelijk afhangen van de olievoorraden en eventuele ontwikkeling van schone energiebronnen. De concurrentiepositie van de Rotterdamse haven staat onder druk al liet deze een grotere groei zien dan naaste concurrent Antwerpen. Ook hier zal de komende jaren gekeken worden naar de investeringen die gedaan worden om te bepalen hoe de concurrentiepositie zich houdt. De Rotterdamse economie blijft voor een groot gedeelte afhankelijk van de haven al zien we dat dit langzaam afneemt.

De werkeloosheid daalt gestaag en zal de komende jaren dalen tot ongeveer 4,5% van de lokale beroepsbevolking, dit blijft echter hoger dan het landelijk gemiddelde. Door een goede inzet van de lokale politiek blijft het aantal mensen in de bijstand dalen, al is dit ook sterk afhankelijk van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De daling van het aantal bijstandsgerechtigden bedroeg in 2017 ongeveer 3%. Daarnaast daalde het aantal WW uitkeringen met 15%, sterk.

Het personeelstekort, dat landelijk voor een rem op de economie zal zorgen, zal ook de Rotterdamse regio treffen. De groei in met name de technische sectoren, toerisme en horeca zal met name hinder ondervinden van dit personeelstekort. Aangezien deze branches een substantieel aandeel hebben in de Rotterdamse economie zal hier aandacht aan moeten worden besteed. Hierop komen wij later terug.

Bereikbaarheid:

De bereikbaarheid van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag staat al enkele jaren ter discussie. Het ontlasten van het wegennetwerk heeft door de aantrekkende economie in ons optiek niet het gewenste effect gehad. Hierdoor komt de aantrekkelijkheid of wel het vestigingsklimaat binnen de regio onder druk te staan. Door de herinrichting van de zuidelijke A15 is de filedruk hier aanzienlijk afgenomen maar, blijft de noordzijde met A20 en de Oostzijde met de A16 een knelpunt. Daarnaast doet de regio er goed aan om het stadscentrum verder te ontzien met betrekking tot verkeer. Het verplaatsen door middel van het openbaar vervoer zou kostenneutraal moeten worden gemaakt om forenzen en toeristen te stimuleren gebruik te maken van het goede netwerk. Gedacht kan worden aan het openstellen van de P&R locaties aan de rand van de stad. Betaald parkeren op deze locaties legt een druk op het stadscentrum wat betreft vervoer.

Daarnaast zijn het aantal bewegingen / verplaatsingen binnen de regio Rotterdam aanzienlijk en de gemeente zou alternatieven moeten stimuleren. De luchtvervuiling die gepaard gaat met deze verplaatsingen zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit binnen Rotterdam van erbarmelijke kwaliteit is. De kettingreactie die hierdoor op de lange termijn ontstaat is niet wenselijk (zorgkosten en vestigingsklimaat). Gedacht kan worden aan verplaatsing van goederen doormiddel van elektrisch aangedreven voortuigen met overslag op centrale locaties aan de buitenrand. Een ander interessant middel is om gebruik te maken van het uitgebreide netwerk van de ondergrondse Metro. Het vervoeren van goederen kan over dit spoor makkelijker klimaatneutraal worden uitgevoerd.

Het aanleggen van de A4-zuid kan de doorstroming rond Rotterdam aanzienlijk verbeteren. Het aantal files op de A29 neemt de komende jaren drastisch toe wat voor directe economische schade zorgt voor de lokale economie. Daarnaast zal de economie van de omliggende gemeenten als Nissewaard en (groot) Voorne-Putten positief reageren wat direct invloed zal hebben op de Rotterdamse economie. Verder zal de gemeente Rotterdam verplaatsingen via de zuidzijde moeten stimuleren en die via de noordzijde doen laten afremmen. De bereikbaarheid van de Ketheltunnel met de aansluitende A4 richting Pernis zal moeten worden verbeterd. Door files aan de zuidzijde van de A4 sluit men de nieuwe Ketheltunnel af. Door de toenemende drukte op de weg zal dit de komende jaren enkel voor grotere problemen zorgen. Indien de A4-zuid zal worden gerealiseerd zal het verkeer makkelijker kunnen doorstromen richting het zuiden.

Personeel:

Door het toenemende tekort aan kwalitatief personeel zal de gemeente Rotterdam zich actief moeten gaan bemoeien met scholing. Het bemoedigen van krapteberoepen (en daar bijhorende opleidingen) en ontmoedigen van studies met een lage kans op een baan zijn speerpunten. De regio zal zich actief moeten gaan richten op scholen, studenten en ouders om de keuze positief te beïnvloeden. Banenmarkten kunnen hierbij een doeltreffend middel zijn. Wel moet gezegd worden dat ondernemers zich moeten verenigen en zelf ook actief (samen met de gemeente) moeten gaan zoeken voor een oplossing voor dit maatschappelijke probleem. Het stimuleren door middel van een financiële compensatie zou in de toekomst een interessante beweging kunnen zijn. Het tekort zal de komende jaren aanzienlijk toenemen zeker door een groeiende mismatch tussen beschikbaar personeel en gezocht personeel. Omscholing kan daarbij een cruciale rol gaan spelen.

Horeca:

De Horeca zit in de lift op landelijk niveau. De Horeca in de gemeente Rotterdam laat aanzienlijke plussen zien door enkele lovende recensies in vooraanstaande tijdschriften. Het aantal hotelovernachtingen zal de komende jaren het magische punt van 2.000.000 doorbreken. De gemiddelde kamerprijs zal ook richting de 100 euro per kamer gaan (nu ongeveer 87 euro). Er zal net als in Amsterdam geïnvesteerd moeten worden ik kwalitatief goede hotels, het aantal hotels van respectabel niveau is beneden gemiddeld. Om interessant te blijven voor toeristen zal er daarom meer moeten worden gedaan op zowel overnachtingsgebied alsmede op het gebied van restaurantbezoek. De lijn die Rotterdam heeft ingezet met de horecanota is star en belemmerd groei. Wel is er een strakke regie nodig om het kwaliteitsniveau op peil te houden. Een wildgroei van kwalitatief matige Horeca ligt op de loer. De komende jaren zal uitwijzen wat het effect is van het Rotterdamse beleid.

De regelgeving binnen de Horeca ten opzichte van aanverwante bedrijven zoals verenigingen is niet in verhouding. De ruime regels die gelden voor verenigingen en catering op locatie strookt niet met de regeldruk voor professionele organisaties. De verweving tussen verenigingen en traditionele horeca zal de komende jaren verder toenemen, vanwaar aanscherping van de regels jegens verenigingen verstandig is om wildgroei te voorkomen.

Onder de lokale bevolking neemt het Horeca bezoek aanzienlijk toe de komende jaren. Waar in voornamelijk zuidelijke landen restaurantbezoek gemeengoed is, zagen we dit tot dusverre in Nederland als een luxe. Door de toenemende sociale druk en werkdruk zien steeds meer Nederlanders restaurantbezoeken als een onderdeel van het leven. Veel sociale contacten zullen meer en meer buitenshuis plaatsvinden. Ook het aantal hotelovernachtingen van Nederlanders binnen eigen land zal aanzienlijk toenemen. Kwaliteit, gastvrijheid en het concept vormen de basis voor de beleving van de gast, ondernemers doen er dus de komende jaren goed aan hierop in te spelen.

De Rotterdamse regio moet het aantal ketens die zich wil vestigen in de gemeente beperken. Het aantal ketens neemt landelijk rap toe de komende jaren en het aantal kleinere ondernemingen zal afnemen. Dit staat haaks op de wensen van de gast die zoekende is naar kleinschaligheid en kwaliteit. Het versoepelen van de regels voor de kleine (startende) ondernemer kan baat hebben van een diversiteit aan horeca gelegenheden in de regio.

Ook zou er ruimte moeten worden gekweekt voor evenementen en festival binnen de gemeente. Landelijk is hier de komende jaren veel vraag naar en leuke evenementen zijn reclame voor de stad.

De Rotterdamse Horeca kan (een en zal) een meer prominentere rol in gaan nemen in de diverse deelgemeenten. Er zullen meer lokale eetgelegenheden komen in krimpgebieden en de gemeente zou hierbij een stimulerende rol kunnen vervullen.

Metropool regio:

Rotterdam zal de komende jaren meer onafhankelijk worden van randgemeenten en daar ligt tevens het gevaar. Vervreemding van binnen de metropool Rotterdam-Den Haag kan Rotterdam in een economisch isolement drukken. Het aangaan van een intensieve en warme samenwerkingen met gemeentes als Den Haag en Utrecht kan baat hebben bij de economische weerbaarheid van de gemeente. Het delen van kennis op diverse beleidsterreinen zoals bereikbaarheid, zorg en welzijn en personeel kan goed uitpakken voor de regio.

Dit betreft een verkorte visie van DEMAND op de regio Rotterdam-Rijnmond. Mocht je geïnteresseerd zijn in meer informatie of wil je wellicht een keer met een adviseur sparren? Neem gerust contact met ons op!

 

Stephen de Man
Adviseur – Coach
DEMAND Advisory Services

 

Leave a Comment